ШИНЖЛЭХ УХААНД ТУЛГУУРЛАСАН БАРИМТ МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

КОВИД-19 -ийн үеийн
ерөнхий болон нарийвчилсан төлөвлөгөө

Бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд оруулах шинжлэх ухааны үндэслэлтэй санал, санаачилга, зохицуулалтууд