ШИНЖЛЭХ УХААНД ТУЛГУУРЛАСАН БАРИМТ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭДИЙН ЗАСАГ

КОВИД-19 -ийн эдийн
засагт үзүүлэх нөлөө

Ковид 19-н эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, эргээд эдийн засгийн сэргэлтийн хувилбарыг А1 буюу вирүс дахин дахин гарч, урт хугацааны өсөлт сул, сэргэлт маш удаан байх магадлалтай гэдэг хувилбар давамгайлсан.