ШИНЖЛЭХ УХААНД ТУЛГУУРЛАСАН БАРИМТ МЭДЭЭЛЭЛ

ЛАБОРАТОРИ

КОВИД-19 -ийн шинжилгээ
оношилгоо

Лабораторийн чанарыг сайжруулж, багтаамж болон хурдыг эрс нэмэгдүүлэх шийдэл, үйл ажиллагаатай холбоотой судалгааны материалуудыг доорх жагсаалтнаас үзэх боломжтой.